1procent

klubtygrysek

klubpszczolka

warsztaty

Statut

Tekst jednolity Statut przyjęty przez Zarząd uchwałą z dn. 7.10.2014 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Wiosna w sercu”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona jest przez Magdalenę Kopczyńską i Annę Piaskowską, zwane dalej „Fundatorkami”.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej.

§2

1. Siedziba i teren działania Fundacji:

a. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

b. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

c. Siedzibą Fundacji jest Konin,

2. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

§3

1. Fundację powołano na czas nieoznaczony.

2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym nazwę oraz pieczęci ją identyfikujących.

§4

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą o charakterze stałym lub czasowym.

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

4. Uchwałę o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej będzie ona stanowiła wyłącznie działalność dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Wszelkie z niej dochody będą zaś przeznaczane na działalność statutową.

Rozdział II

Cele statutowe Fundacji

§6

1. Celami Fundacji są:


1) pomoc społeczna, w szczególności udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2) wspieranie dzieci, młodzieży z placówek opiekuńczo- wychowawczych,

3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4) działalność charytatywna,

5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

6) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

10) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczym, w tym rozwój przedsiębiorczości,

13) działalność na rzecz innowacyjności, nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz ich rozpowszechnianie,

14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

15) działalność w ramach nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

16) działalność wypoczynku dzieci i młodzieży,

17) działalność w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

18) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

19) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,

20) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

21) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

22) promocja i organizacja wolontariatu,

23) promocja Rzeczypospolitej Polski za granicą,

24) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

26) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję, popieranie, inicjowanie, wspomaganie oraz realizowanie inicjatyw obywatelskich, a także integrację organizacji pozarządowych.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wykonywać wszelkie czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Rodzaje działalności Fundacji

§7

1. Fundacja prowadzi działalność statutową w formie nieodpłatnej oraz odpłatnej.

§8

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, wykonywanej przez Fundację w ramach realizowania celów określonych w §6 Statutu jest:

1. prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

2. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

3. organizowanie i prowadzenie różnych form opieki dziennej nad dziećmi, w szczególności klubów dziecięcych,

4. organizowanie wolontariatu i koordynowanie jego działań w celu realizowania szeroko rozumianej pomocy społecznej,

5. udzielanie pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej,

6. organizowanie i prowadzenie innych form działalności z zakresu opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez promocję zdrowia,

7. organizowanie i prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej dla osób chorych i niepełnosprawnych,

8. działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,

9. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

10. upowszechnianie działalności rekreacyjnej i sportowej,

11. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,

12. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych

13. organizowanie i prowadzenie działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14. promocja walorów turystycznych subregionu konińskiego,

15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie na rzecz rozwoju demokracji

16. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

18. wspieranie osób bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo,

19. kultywowanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej,

20. wspieranie ochrony środowiska przyrodniczego,

21. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

22. działalność na rzecz innowacyjności, nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

23. podejmowanie działań na rzecz technologii informacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego,

24. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

25. organizowanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,

26. promowanie idei odpowiedzialnego biznesu CSR oraz działań wpływających na uelastycznienie rynku pracy,

27. współpraca z instytucjami samorządowymi,

28. współpraca międzynarodowa z organizacjami zagranicznymi,

29. prowadzenie kampanii społecznych.


§9

1. Przedmiotem opłatnej działalności pożytku publicznego, wykonywanej przez Fundację w ramach realizowania celów określonych w §6 Statutu jest:

a) organizowanie różnych pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

b) organizowanie różnych pozaszkolnych form edukacji artystycznej,

c) organizowanie i prowadzenie różnych pozaszkolnych form nauki języków obcych,

d) organizowanie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

e) organizowanie działalności wspomagającej edukację,

f) organizowanie i prowadzenie różnych form opieki dziennej nad dziećmi, w szczególności klubów dziecięcych,

g) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,

h) organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, których cel zgodny jest z celami fundacji, w szczególności festynów, pokazów, wystaw, imprez plenerowych,

i) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

j) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez promocję, popieranie, inicjowanie oraz realizowanie inicjatyw obywatelskich,

k) wydawanie książek,

l) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

m) prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej,

n) organizowanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,

o) promocja Rzeczypospolitej za granicą,

p) podejmowanie działań na rzecz promocji Unii Europejskiej, realizowanych przez nią na terenie Polski programów oraz innego rodzaju przedsięwzięć,

q) integracja organizacji pozarządowych,

r) prowadzenie placówek oświatowych.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji tworzą środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.

2. Majątek Fundacji powstały na początku działalności Fundacji tworzył fundusz założycielski, w który Fundację wyposażyły Fundatorki.


§11

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) zbiórek publicznych,

4) funduszy pomocowych Unii Europejskiej,

5) odsetek i depozytów bankowych,

6) innych źródeł, z których pozyskiwanie środków jest dopuszczalne w świetle obowiązującego

prawa.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na jej działalność statutową.


§12

1. Osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji o charakterze jednorazowym lub łącznym w znaczącej kwocie pieniężnej, uzyskuje za wyrażoną przez siebie zgodą tytuł Sponsora Fundacji.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że mają one zostać przeznaczone na określony rodzaj działalności prowadzonej przez Fundację. Przeznaczenie środków majątkowych na cel zgodnie z zastrzeżeniem darczyńcy następuje po wyrażeniu na to zgody przez Zarząd. W przypadku sprzeciwu Zarządu, środki majątkowe zwraca się darczyńcy.

3. Jeśli darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, nie dokona zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 2, Fundacja przeznacza otrzymane środki majątkowe na dowolny cel statutowy.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§13

Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§14

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach na zasadach przewidzianych w obowiązującym prawie polskim.

Rozdział V

Organy Fundacji

§15

Organy fundacji stanowią:

1) Zgromadzenie Fundatorów

2) Zarząd

3) Rada Fundacji

Zgromadzenie Fundatorów

§16

1. Zgromadzenie Fundatorów, dalej zwane „Zgromadzeniem” jest organem stanowiącym Fundacji.

2. Zgromadzenie składa się z od 2 do 5 członków, pośród których znajdują się Fundatorki oraz osoby przez nie powołane, które w szczególny sposób zasłużyły się dla działalności Fundacji.

3. Do zadań Zgromadzenia należy w szczególności:

a) wytyczanie kierunków działań Fundacji,

b) powoływanie oraz odwoływanie Zarządu,

c) powoływanie oraz odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji

§17

1. Zarząd Fundacji, dalej zwany „Zarządem” jest organem wykonawczym, zarządzającym i reprezentacyjnym Fundacji.

2. Zarząd składa się z 2 członków powoływanych na czas nieoznaczony uchwałą Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów.

3. Spośród dwóch powołanych do Zarządu osób, Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów wybiera Prezesa Fundacji. Osoba, która w wyniku głosowania uzyskała mniej głosów jest Wiceprezesem Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, zaistnienia okoliczności, o której mowa w §20 Statutu lub na skutek podjęcia przez Zgromadzenie zwykłą większością głosów uchwały o odwołaniu członka Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Fundacji, dając informację o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie na co najmniej 3 dni przed planowaną datą posiedzenia.

§18

W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki. Funkcję Prezesa Fundacji pełni Anna Piaskowska. Funkcję Wiceprezesa Fundacji pełni Magdalena Kopczyńska.

§19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, z wyjątkiem tych, które na mocy Statutu są zastrzeżone dla innych organów, a w szczególności:

1. kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem,

2. opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

4. określanie struktury organizacyjnej Fundacji,

5. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób z Fundacją współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,

6. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

7. powoływanie gremiów – opiniodawczo doradczych, stałych i doraźnych w związku z realizacją poszczególnych programów.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

5. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku braku jednomyślności rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.

§20

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada Fundacji

§21

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad Fundacją, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Rada składa się z od 3 do 7 członków powołanych przez Zgromadzenie na okres 4 lat. Rada zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady na okres trwania kadencji Rady.

3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, upływu czteroletniej kadencji Rady, zaistnienia przyczyn, o których mowa w §23 ust.1 Statutu, a także na skutek podjęcia przez Zgromadzenie zwykłą większością głosów uchwały o odwołaniu członka Rady.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

5. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 3 dni przed planowaną datą posiedzenia.

§22

1. Do kompetencji Rady należy podejmowanie działań opiniotwórczych i nadzorczych, w szczególności:

1) nadzorowanie i kontrolowanie pracy Zarządu,

2) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji celów statutowych,

3) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną fundacją, przystąpienia do innych osób prawnych,

4) określanie zasad wynagradzania Zarządu.

2. Do wyłącznych kompetencji Rady należy przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działania Fundacji.

3. Uchwała Rady zapada zwykłą większością głosów. Uchwałę podpisują Przewodniczący Rady i protokolant.

4. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady.

§23

1. Członkiem Rady:

1) nie może być osoba będąca jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Fundacji

§24

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają normy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminy celowe, które uchwalane są przez Zarząd.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§25

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd. Zmiany Statutu mogą dotyczyć modyfikacji celów określonych w akcie założycielskim.

§26

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach prawem przewidzianych podejmuje Zarząd.

2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie likwidacji posiada prawa i obowiązki Zarządu.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na jej cele statutowe.

§27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Z dniem zarejestrowania niniejszego Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym traci moc Statut Fundacji przyjęty uchwałą Zarządu z dn. 27.06.2012.

3. Wszelkie uchwały, decyzje i czynności podjęte na podstawie Statutu Fundacji przyjętego przez Zarząd uchwałą z dn. 27.06.2012pozostają w mocy.

4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.